22
112012

Prihodki in rezultat na ravni poslovnega načrta

Člani nadzornega sveta Skupine Žito in družbe Žito, d.d. so se na včerajšnji seji seznanili s poslovnimi rezultati za obdobje januar – september 2012. Skupina Žito je prvih devet mesecev letošnjega leta zaključila s čisto izgubo v višini 566 tisoč EUR. Vendar je le-ta, glede na sprejeti poslovni načrt, nižja za 259 tisoč EUR. Vrednost prodaje je v primerjavi z enakim lanskoletnim obdobjem sicer za 3,8 % manjša, dosega pa predvideno prodajo iz plana.

Rezultati so posledica visokih nabavnih cen Žitovih strateških surovin. Te postopoma naraščajo že dlje časa in do letos še niso upadle, hkrati pa na prodajne rezultate vplivajo tudi spremenjene navade potrošnikov, ki so veliko bolj preudarni pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin.

Dobiček iz poslovanja Skupine Žito je v prvih devetih mesecih letošnjega leta znašal 27 tisoč EUR. Dobiček iz poslovanja družbe Žito, d.d. je znašal 244 tisoč EUR.

Prodaja Skupine Žito je v prvih devetih mesecih leta 2012 znašala 79,2 mio EUR. Prodaja družbe Žito, d.d. je v prvih devetih mesecih dosegla 73,1 mio EUR. Rast prodaje v tem obdobju je Skupina Žito beležila v stebru Mlinarstvo, kjer je bila rast prihodkov 11-odstotna. V ostalih stebrih pa je upadla v primerjavi s predhodnim letom: v stebru Sodobna kuhinja je upadla za 1 %, v stebru Kruh pa za 3 %. Najbolj je upadla prodaja v stebru Konditorstvo, in sicer za 11 %.

Družbi je uspelo v zadnji treh mesecih uspešno znižati tudi stroške iz poslovanja.

»Glede na plane iz rebalansa poslovnega načrta, so rezultati celo nekoliko boljši od načrtovanih. Hkrati pa v zadnjem kvartalu letošnjega leta pričakujemo boljšo prodajo zaradi sezonskega učinka prodaje nekaterih naših artiklov (pecivo, čokolada, čaji), ki se konec leta prodajo v večjih količinah, kot sicer med letom in v poletnih mesecih. Dejstvo pa je, da so poslovanje Skupine Žito v prvih devetih mesecih letošnjega leta močno zaznamovale spremenjene navade potrošnikov. To je posledica že dalj časa trajajoče gospodarske in družbene situacije. Zaradi varčevanja, padanja kupne moči, po drugi strani pa naraščanja cen osnovnih surovin ter posledično končih izdelkov, opažamo več preudarnosti pri nakupih. Potrošniki kupujejo večkrat, a manj in takrat bistveno bolj preudarno. Vse pogosteje pa posegajo tudi po nižje cenovnih izdelkih in izdelkih, ki so v akcijah ter trgovskih blagovnih znamkah,« je povedal predsednik uprave Žita d.d. Janez Bojc.

Tudi po podatkih zadnje raziskave Trženjski monitor, so potrošniki v Sloveniji vedno bolj previdni. Delež tistih, ki kupujejo manj hrane in pijače, se je v kratkem času več kot podvojil, in dosega že 19 odstotkov. Zaradi strahu, negotovosti in pričakovanja manjših prihodkov je vpliv na potrošnjo negativen. Ljudje poskušajo v čim večji meri izkoristiti naravne resurse, ki so jim na voljo. Prav  tako podatki Statističnega urada RS za letošnji september kažejo, da se je potrošnja hrane, pijače in tobačnih izdelkov nominalno zmanjšala za 8 odstotkov, realno pa za približno 12 odstotkov.

»Po eni strani se torej soočamo z racionalnejšim vedenjem potrošnikov in padcem potrošnje, po drugi strani pa s strukturnimi spremembami v sodobni družbi, ki jih zaznamujejo tudi nepredvidljive naravne okoliščine. Na poslovanje Skupine Žito v prvih devetih mesecih so namreč močno vplivale tudi izjemno visoke cene Žitovih strateških surovin na svetovnih trgih. Nabavni stroški oziroma stroški blaga, materiala in storitev so bili za Skupino Žito posledično višji, v strukturi stroškov nam predstavljajo kar 70%.  To je delno vplivalo tudi na cene nekaterih končnih izdelkov s tem pa tudi na poslovanje in dobiček. Na negativni vpliv visokih nabavnih cen surovin smo se odzvali s številnimi ukrepi – z optimizacijo prodajnih poti, iskanjem novih nabavnih virov, optimizacijo naročil dobaviteljem in strateškim sodelovanjem s posameznimi dobavitelji,« je še dodal predsednik uprave Janez Bojc.

Glavnino prihodka Skupina Žito ustvari še vedno na domačem trgu, kjer je prodaja padla za 3,3 %. Na tujih trgih, kjer Skupina Žito ustvari 16,6 % vseh prihodkov, pa je bil zabeležen 1,6-odstotni padec prodaje. Nižja prodaja je predvsem posledica zmanjšanega odjema bonbonov in žvečilne gume s strani nemškega kupca Hitschler. Z izjemo Hitshlerja vsa pomembna tuja področja namreč beležijo rast.

Tečaj delnice je od začetka leta 2012 upadel. Na začetku leta 2012 je znašal 85 EUR, kar je bila hkrati tudi najvišja vrednost v obravnavanem obdobju. Nato je vrednost delnice v glavnem padala in sredi julija dosegla najnižjo vrednost v višini 50 EUR. Na dan 30. 9. 2012 je znašala 53,01 EUR kar pomeni 37,6 % padec, glede na vrednost ob začetku leta.

Konec septembra je bilo v Skupini Žito 1.191 zaposlenih. Število zaposlenih se je v enem letu zmanjšalo za 72 oziroma za 5,7 %.

Medletno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za obdobje jan-sept 2012

Nazaj na seznam objav