14
122012

Skupina Žito z optimističnim planom in novelirano strategijo v leto 2013

V skupini Žito si glede na napovedi nadaljnjega zaostrovanja gospodarskih razmer za leto 2013 zastavljajo optimistične načrte. Skladno z njimi bo Skupina Žito v letu 2013 dosegla 113 mio eur prihodkov od prodaje, kar je 1,6% več od planiranih v letu 2012. Načrtovani čisti dobiček bo znašal 1,9 mio eur, ker je za 1,6 mio eur več od planiranega dobička v letošnjem letu.

Hkrati je uprava Žita pripravila in predstavila novelirano strategijo družbe do leta 2015, saj je to zahtevala spremenjena ekonomska in tržna situacija v poslovnem okolju

Spremenjene gospodarske razmere vplivajo na nižji, a še vedno optimistični plan

 Potrošnja v trgovini na drobno z živili in pijačami se je v prvih desetih mesecih letos glede na lani znižala za kar 5,3%, obseg BDP v tem obdobju pa je bil za 2,2 odstotka manjši v primerjavi z lani. Po ocenah Eurostata-a naj bi BDP v naslednjem letu še naprej padal, prav tako javna in zasebna poraba. V skupini Žito se poleg tega soočajo z nenehno rastjo cen osnovnih surovin, ki v strukturi stroškov predstavljajo kar 70%. Tako je cena pšenica v letošnjem letu za 50% višja od cen v istem obdobju lani, isti trend rasti cen se izkazuje tudi pri koruzi.

V Žitu so ob zaznavanju teh trendov  že poleti začeli izvajati varčevalni program, s katerim so samo v letošnjem letu prihranili 2 mio EUR. Poleg tega so uspeli minimizirati padec prodaje, ki bo manjši kot padec celotnega trga. Poslovni rezultat 2012 bo predvidoma skladen z avgusta sprejetim planom, in sicer 290.000 eur.  

 Optimističen plan za  2013

Uprava Žita je sprejela optimističen plan za leto 2013. Skupina Žito bo v letu 2013 dosegla 113 mio eur  prihodka in 1,9 mio eur čistega dobička. EDITDA se bo v primerjavi z letošnjim letom povečala za 25%, dodana vrednost na zaposlenega pa za 7,6%. Skupna vrednostna prodaja bo, glede na 2012, višja za 1,6%, rast bodo v Žitu ustvarjali predvsem na račun povečanja prodaje trgovskih blagovnih znamk in izvoznih trgov. Žito se bo namreč še bolj agresivno usmerilo na tuje trge, ki bodo v 2013 zrastli za 8,0%. Glavnina investicij v letu 2013 se nanaša na steber Kruh, skupaj pa bo Žito v letu 2013 investicijam namenilo 4,8 mio eur.

Novelirana strategija Skupine Žito do leta 2015 prilagojena spremenjeni ekonomski situaciji

Ključni razlogi za pripravo novelirane strategije Žita do leta 2015 so bili: poglabljanje recesije, strukturne spremembe trga, ki vključujejo zmanjševanje velikosti trgov, rast diskontov in deleža trgovskih znamk,  visoka rast cen strateških surovin in nedoseganje poslovnih rezultatov, ki smo si jih zadali v strategiji.

Skupina Žito bo do leta 2015 utrdila položaj vodilnega proizvajalca in upravljalca znamk žitnih izdelkov v Sloveniji. Promet bo do leta 2015 115 mio eur, Žito bo doseglo 10% EBITDA maržo, EBITDA pa bo 11 mio eur.

Žito bo do leta 2015 velik poudarek namenilo upravljanju dejavnosti kot samostojnih poslovnih enot in razvoju ključnih dejavnosti s prevzemi. Poleg tega bo še naprej osredotočeno na doseganje stroškovne učinkovitosti in na notranjo tržno konsolidacijo, ki zajema zmanjševanje števila znamk in kompleksnosti portfelja.

Središčni dejavnosti portfelja Skupine Žito ostajata mlinarstvo in pekarstvo, predvidevajo pa tudi razvoj ostalih ključnih dejavnosti (riž, testenine, mlevski izdelki, zamrznjena hrana, čaj, začimbe) in ohranjanje tržnega položaja ter iskanje strateških poslovnih alternativ za nestrateške dejavnosti (čokolada in bonboni). Poleg osnovnih dejavnosti bo Žito nadaljevalo tudi z razvojem dodatnih, kot so lastna maloprodaja, nepremičninska dejavnost in organizacija zastopstev v okviru Skupine Žito.

»V Skupini Žito smo morali prilagoditi strategijo do leta 2015, sprejeto v letu 2010, saj obstoječa različica ni predvidevala nastopa recesije ter s tem povezanih sprememb ekonomske situacije in razmer na trgu, kar je vplivalo na spremenjene navade potrošnikov. Zaradi varčevanja in padanja kupne moči opažamo več preudarnosti pri nakupih; potrošniki kupujejo večkrat, a manj in takrat bistveno bolj premišljeno. Vse pogosteje posegajo tudi po nižje cenovnih izdelkih in izdelkih, ki so v akcijah ter po trgovskih znamkah. Poleg tega so v tem obdobju pomembno višje tudi cene Žitovih strateških surovin. Nabavni stroški oziroma stroški blaga, materiala in storitev so bili za Skupino Žito posledično višji, v strukturi stroškov nam predstavljajo kar 70%. Zaradi vsega navedenega poslovni rezultati niso bili v skladu z zadano strategijo in tudi ni bilo več moč pričakovati, da bi bili v letih 2013 do 2015. Zato smo smo se odločili za novelacijo strategije, kjer smo opredelili in si ponovno  zadali še bolj jasne cilje osredotočanja na krepitev dejavnosti z največjim potencialom rasti in dobičkonosnosti«, je še pojasnil Janez Bojc, predsednik uprave Skupine Žito.

Povzetek poslovnega načrta 2013 in novelacije strategije do 2015 (.pdf)

Nazaj na seznam objav