15
032013

Skupina Žito: NS se je seznanil s čistim poslovnim izidom za leto 2012, ki presega načrtovanega

Konsolidirani nerevidirani izkaz poslovnega izida Skupine Žito kaže, da je bilo čistih prihodkov iz prodaje za 111,3 mio EUR (4% manj kot v letu 2011). Kosmati donos iz poslovanja je znašal 114,8 mio EUR (2 % manj kot v letu 2011), poslovni izid iz poslovanja je, brez učinkov prevrednotenja nepremičnin, znašal 2,1 mio EUR, čisti poslovni izid na ravni Skupine pa je znašal 389 tisoč EUR.

Čisti prihodki iz prodaje podjetja Žito d.d. so za leto 2012 znašali 103,3 mio EUR, kosmati donos iz poslovanja je dosegel 106,6 mio EUR, poslovni izid iz poslovanja, brez učinkov prevrednotenja nepremičnin, pa 2,3 mio EUR. Čisti poslovni izid podjetja Žito d.d. pa je znašal po nerevidiranih izkazih iz poslovanja skoraj 750 tisoč EUR.

Predsednik uprave Janez Bojc je pojasnil, da je v letu 2012 na prihodke Skupine Žito pomembno vplivala vedno slabša kupna moč prebivalstva, ki je posledica poglabljanja gospodarske krize. »Kupci postajajo vedno bolj cenovno občutljivi. V Skupine Žito opažamo neugodne strukturne spremembe pri  prodaji, saj se delež prodaje izdelkov z nižjo dodano vrednostjo povečuje. Delež trgovskih blagovnih znamk se v primerjavi z izdelki lastnih blagovnih znamk povečuje. Povečuje se tudi delež prodaje izdelkov blagovnih znamk v okviru prodajnih akcij«, je med drugim pojasnil predsednik uprave.

Sicer stroški materiala in nabavna vrednost trgovskega blaga predstavljajo 48,2 % delež v čistem prihodku. Že prej relativno visoke cene ključnih surovin, kot so pšenica, koruza in sladkor so v letu 2012 občutno narasle in dosegle rekordne nivoje.

V poslovnem letu 2012 se je Skupina Žito soočala z negativnimi trendi, predvsem na splošnem narodnogospodarskem stanju in kupni moči, ter tudi splošni nelikvidnosti in obenem na visokih cenah ključnih surovin na nabavnih trgih. Naštetemu navkljub so v Skupini Žito presegli načrtovani čisti poslovni izid. Uprava družbe Žito d.d. posledično ocenjuje dosežene rezultate kot zadovoljive.

»Zaposleni v Skupini Žito verjamemo v dolgoročni razvoj celotne Skupine in obvladovanje navedenih trendov. Tudi uprava družbe Žito d.d., navkljub oteženim objektivnim okoliščinam, ki vladajo na trgu, trdno verjame v dobro poslovanje Skupine Žito, zato smo že lani povečali svoj delež v kapitalu Žita d.d. in ker verjamemo, da bo družba tudi v prihodnje dobro poslovala, izražamo namero, da bomo tudi v bodoče kupovali delnice Žita d.d.,« so ob objavi konsolidiranih nerevidiranih podatkov poslovanja v letu 2012 še izpostavili člani uprave.

Nerevidirani_IPI_in_BS_Skupina_in_Zito_d_d

Nazaj na seznam objav