29
042013

Sprejeto letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. in sklic letne skupščine delničarjev

Predlagani dnevni red skupščine vključuje predstavitev letnega poročila družbe Žito, d.d. in Skupine Žito, d.d., poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2012, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Nadzorni svet je tako podal soglasje k predlogu uprave o delitvi čistega dobička in oblikovanju bilančnega dobička za leto 2012. Ta predvideva, da se del bilančnega dobička v znesku 352.746,00 EUR, kar predstavlja 47 odstotkov čistega dobička poslovnega leta 2012, razdeli delničarjem družbe Žito, d.d., ki bodo vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po izvedbi skupščine. Predlagana višina dividende naj bi po predlogu znašala 1,00 EUR bruto na delnico.

Dodatne informacije:

Nina Rus Turuk,
Odnosi z javnostmi, Skupina Žito
Telefon: 01 5876 120
E-naslov: pr@zito.si

Nazaj na seznam objav