22
052013

Dodatna točka in čistopis dnevnega reda

Uprava družbe ŽITO, d.d. v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja
DODATNO TOČKO DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA
19. skupščine delničarjev družbe ŽITO, d.d., dne 10. junija 2013,
v Hotelu Mons Ljubljana, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana,
s pričetkom ob 12.00 uri.

Družba ŽITO, d.d. je dne 14.5.2013 s strani delničarja Modra zavarovalnica, d.d. prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 19. skupščine delničarjev družbe ŽITO, d.d., sklicane za dne 10.6.2013. Upoštevajoč navedeno uprava družbe ŽITO, d.d. dnevni red 19. skupščine delničarjev ŽITO, d.d. dopolnjuje z dodatno točko dnevnega reda in predlaganim sklepom. Dodatno točko dnevnega reda se uvrsti pred sedaj objavljeno 2. točko dnevnega reda, naslednje že objavljene točke 2 do 4 dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. Dodatna točka dnevnega reda se glasi:

2.        Podrobnejša seznanitev s prenosom premoženja v poslovnem letu 2012 iz Žita d.d. na Šumi nepremičnine d.o.o.

Predlog sklepa:

Upravo se poziva, da podrobneje seznani delničarje družbe, v zvezi s prenosom: nepremičnega premoženja na Šmartinski cesti 154, Ljubljana in finančnih naložb Mlinotest in Mlinopek (597.162 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic z oznako MAJG, izdajatelja MLINOTEST Živilska industrija d.d. ter 111.557 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic z oznako PMMG, izdajatelja MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota) iz družbe Žito d.d. na družbo Šumi nepremičnine, d.o.o., na način, da se delničarjem družbe Žito d.d. na sami skupščini omogoči vpogled v vso dokumentacijo v zvezi z navedenimi prenosi predvsem pa z:

  • cenitvenimi elaborati prenosov,
  • elaboratom o transfernih cenah v delu, ki se nanaša na navedene prenose,
  • vsemi obveznostmi, med povezanima družbama Žito, d.d. in Šumi nepremičnine, d.o.o., (kot npr. višina najemnine za prenesene nepremičnine ipd.) in
  • načrtovanim finančnim učinkom teh transakcij v poslovnem letu 2013, zlasti na izkaz poslovnega izida družbe Žito,d.d.

Upoštevajoč navedene dopolnitve dnevnega reda 19. skupščine delničarjev družbe ŽITO, d.d. se čistopis dnevnega reda 19. skupščine delničarjev družbe ŽITO, d.d., ki bo dne 10.6.2013 v Hotelu Mons Ljubljana, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 12.00 uri, glasi:

1.        Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov  skupščine
 
Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Matej KAVČIČ.
V verifikacijsko komisijo se imenuje Zdravko SANČANIN kot predsednik ter Andreja KOPAČ in Uroš KRANJČEVIĆ kot člana.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka Marina RUŽIČ TRATNIK.

2.        Podrobnejša seznanitev s prenosom premoženja v poslovnem letu 2012 iz Žita d.d. na Šumi nepremičnine d.o.o.
 
Predlog sklepa:

Upravo se poziva, da podrobneje seznani delničarje družbe, v zvezi s prenosom: nepremičnega premoženja na Šmartinski cesti 154, Ljubljana in finančnih naložb Mlinotest in Mlinopek (597.162 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic z oznako MAJG, izdajatelja MLINOTEST Živilska industrija d.d. ter 111.557 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic z oznako PMMG, izdajatelja MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota) iz družbe Žito d.d. na družbo Šumi nepremičnine, d.o.o., na način, da se delničarjem družbe Žito d.d. na sami skupščini omogoči vpogled v vso dokumentacijo v zvezi z navedenimi prenosi predvsem pa z:

  • cenitvenimi elaborati prenosov,
  • elaboratom o transfernih cenah v delu, ki se nanaša na navedene prenose,
  • vsemi obveznostmi, med povezanima družbama Žito, d.d. in Šumi nepremičnine, d.o.o., (kot npr. višina najemnine za prenesene nepremičnine ipd.) in
  • načrtovanim finančnim učinkom teh transakcij v poslovnem letu 2013, zlasti na izkaz poslovnega izida družbe Žito, d.d.

3.        Predstavitev letnega poročila družbe ŽITO, d.d. in SKUPINE ŽITO, d.d., poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2012, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
 
Predlogi sklepov:
 
3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2012 znaša 25.471.393,96 EUR, se uporabi na naslednji način:
–          del bilančnega dobička v znesku 352.746,00 EUR, kar predstavlja 47 odstotkov čistega dobička poslovnega leta 2012, se razdeli delničarjem družbe Žito, d.d., ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po izvedbi skupščine. Dividenda znaša 1,00 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo delničarjem na dan 24.10.2013 v nerevaloriziranem znesku;
–          preostali del bilančnega dobička v znesku 25.118.647,96 EUR se prenese v poslovno leto 2013 kot preneseni dobiček.

3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2012.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2012.

4.        Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013
 
Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

5.        Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe
 
Predlog sklepa:
 
Ugotovi se, da Adrijanu Rožiču dne 06.07.2013 poteče mandat člana nadzornega sveta.

Za člana nadzornega sveta se z 07.07.2013 za mandatno dobo štirih let izvoli:

  • Adrijan Rožič.

Gradiva
Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupaj s preostalim gradivom za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 154, vsak delavnik med 10. in 12. uro, objavljena pa je tudi na spletni strani www.zito.si in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet.

Zahteva za razširitev dnevnega reda 19. skupščine delničarjev -pdf

ŽITO, d.d.
Uprava

Nazaj na seznam objav