11
062013

Pozitivno poslovanje v letu 2012 se nadaljuje tudi v prvem kvartalu letošnjega leta

Delničarji družbe Žito, d.d. so se na včerajšnji 19. redni skupščini delniške družbe Žito, d.d. seznanili z letnim poročilom Skupine Žito in družbe Žito, d.d. za leto 2012 ter ju potrdili. Potrdili so tudi nasprotni predlog o delitvi dobička, ustvarjenega v letu 2012 in višino dividende. Ta znaša 2,99 EUR bruto na delnico. Upravi in nadzornemu svetu sta bili podeljeni razrešnici za poslovno leto 2012.

Na skupščini je uprava Žita seznanila delničarje s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Žito in družbe Žito, d.d., poročilom revizorja ter poročilom nadzornega sveta družbe Žito, d.d. za leto 2012. Skupina Žito je v lanskem letu ustvarila 111,2 milijona evrov prihodkov od prodaje in 2,1 mio EUR dobička iz poslovanja (brez prihodkov iz naslova prevrednotenja zemljišč, ki so enkratni dogodek). Čisti dobiček v letu 2012 je znašal 0,4 mio EUR, dobiček družbe Žito, d.d. je znašal 0,75 mio EUR.

Uprava je hkrati predstavila tudi uspešno poslovanje Skupine Žito v prvem kvartalu letošnjega poslovnega leta. Čisti dobiček Skupine Žito je znašal 371 tisoč EUR, v enakem obdobju lani pa je bilo ustvarjenega 2 tisoč EUR dobička. EBITIDA v prvem kvartalu znaša 2 mio EUR, kar je 12 % več od planirane EBITDE in 19 % več kot v enakem obdobju lani. Prodaja Skupine Žito je v primerjavi z lanskim tromesečjem višja za 0,7 %. V prvih treh mesecih je družba Žito prodala za 0,4 % več od plana in za 0,5 % več kot v enakem obdobju lani. Skupina Žito je v prvem četrtletju letošnjega leta prodala za 28 milijonov EUR, družba Žito d.d. pa za 26,2 milijona EUR izdelkov. Dobiček iz poslovanja Skupine Žito je bil v primerjavi s prvim kvartalom 2012 za 131 % višji, dobiček iz poslovanja družbe Žito d.d. pa za 105 % višji kot v enakem obdobju lani

Delničar družbe – KD Skladi d.o.o. je na včerajšnji skupščini podal nasprotni predlog k delitvi celotnega bilančnega dobička družbe, ki je na dan 31. 12. 2012 znašal 25.471.393,96 EUR, in sicer, da se del bilančnega dobička v znesku 1.054.710,54 EUR, kar predstavlja 4,14 % bilančnega dobička na dan 31. 12. 2012, razdeli delničarjem družbe Žita, d.d. vpisanim v delniško knjigo na drugi delovni dan po izvedbi skupščine. Dividenda znaša 2,99 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo delničarjem na dan 24. 10. 2013 v nerevaloriziranem znesku, preostali del bilančnega dobička v znesku 24.416.683,42 EUR pa se prenese v poslovno leto 2013 kot preneseni dobiček. Predlagana višina dividende s strani uprave in nadzornega sveta je bila sicer 1 EUR bruto na delnico. Skupščina je potrdila nasprotni predlog omenjenega delničarja.

Člani skupščine so se na seji podrobneje seznanili tudi s prenosom nepremičnin na Šmartinski cesti ter finančnih naložb v Mlinotestu in Mlinopeku iz družbe Žito d.d. na družbo Šumi nepremičnine d.o.o.

Uprava Žita je na skupščini družbe prisotnim delničarjem podala dodatno obrazložitev in razkritje posameznih poslov družbe, vezanih na prenos omenjenih nepremičnin in naložb na družbo Šumi nepremičnine d.o.o. V skladu s tem bo uprava družbe Žito, d.d. delničarjem na sedežu omogočila vpogled v celotno dokumentacijo navedenega prenosa, zlasti pa vpogled v cenitvene elaborate prenosov, elaborat o transfernih cenah v delu, ki se nanaša na navedene prenose, podatke o vseh obveznostih med povezanima družbama Žito, d.d. in Šumi nepremičnine d.o.o. ter podatke o načrtovanih finančnih učinkih obravnavanih poslov družbe v poslovnem letu 2013. Delničarji bodo o času in kraju ter pogojih vpogleda v zgoraj navedeno dokumentacijo obveščeni z objavo na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, z objavo na spletni strani SEOnet in na spletni strani družbe.

Upravi in nadzornemu svetu je bila na skupščini podeljena razrešnica za poslovno leto 2012.

Na skupščini so za člana nadzornega sveta delničarji s 07. 07. 2013 za mandatno dobo nadaljinih štirih let izvolili Adrijana Rožiča, ki mu sicer 06. 07. 2013 poteče mandat v nadzornem svetu.

Skupšččina je za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013 imenovala revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

Dodatne informacije:
Odnosi z javnostmi, Skupina Žito
Telefon: 041 316 016
e-naslov: pr@zito.si

Zapisnik 19. skupščine delničarjev

Nazaj na seznam objav