26
072013

Objava informacij o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 106/2007 in 33/2008) družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ŽITO, d.d.) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba ŽITO, d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ZTOG dne 25.07.2013 prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od svojega delničarja družbe FIN VITA d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Iz obvestila delničarja FIN VITA d.o.o. izhaja, da je ta dne 22.07.2013 pridobil 17.718 delnic ZTOG, da ima tako skupaj v lasti 40.838 delnic ZTOG, kar predstavlja 11,48% vseh delnic ZTOG, ter da je s tem presegel prag pomembnega deleža (op. a. to je prag 10% vseh glasovalnih pravic v družbi ŽITO, d.d., kot to določa 105. člen ZTFI).

ŽITO, d.d.

Uprava

Ljubljana, 26.07.2013

Nazaj na seznam objav