30
082013

Žito tudi v prvi polovici leta nadaljuje z dobičkom

Nadzorni svet družbe je na današnji redni seji obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Žito in družbe Žito d.d. za prvo polletje 2013. Skupina Žito je prodala za 53,5 milijona EUR, družba Žito d.d. pa za 50,1 milijona EUR izdelkov in storitev. Dobiček iz poslovanja Skupine Žito je znašal 732 tisoč EUR in je bil za 647 tisoč EUR višji kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja družbe Žito d.d. je znašal 724 tisoč EUR, kar je za 502 tisoč EUR več kot v enakem lanskem obdobju.

Prodaja Skupine je od primerljive lanske nižja za 1 %, prodaja matične družbe pa je ostala na lanski ravni. Skupina Žito je v prvem polletju 2013 ustvarila 541 tisoč EUR čistega dobička, medtem, ko je v primerljivem obdobju lani ustvarila izgubo v višini 377 tisoč EUR. Družba Žito d.d. je ustvarila dobiček v višini 567 tisoč EUR, medtem, ko je lani ustvarila izgubo v višini 202 tisoč EUR.

Poslovni odhodki so znašali 54.236 tisoč EUR, kar je 1.287 tisoč EUR oz. 2,3 % manj kot lani. V deležu glede na kosmati donos iz poslovanja predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev 70,2 %, stroški dela 21,7 %, amortizacija 5,3 %, drugi poslovni odhodki pa 1,5 %.
Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 38.602 tisoč EUR in so glede na lani nižji za 2 %. Stroški dela znašajo 11.939 tisoč EUR in so za 5,4 % nižji od lanskoletnih.

Poslovni izid iz poslovanja se je izboljšal in znaša 732 tisoč EUR, medtem ko je lani v enakem obdobju znašal 84 tisoč EUR.

Tudi poslovni izid iz financiranja se je izboljšal in znaša -81 tisoč EUR, medtem ko je v prvem polletju 2012 znašal -542 tisoč EUR.

Poslovni izid pred obdavčitvijo je dobiček v višini 651 tisoč EUR, kar je za 1.109 tisoč EUR boljše kot lani, ko so v družbi beležili izgubo v višini 458 tisoč EUR.

Ob koncu prvega polletja 2013 je bilo v Skupini Žito 1149 zaposlenih, kar je za 1,2 % manj kot ob začetku leta in 5,4 % manj kot pred enim letom. Dodana vrednost na zaposlenega se je v Skupini Žito povečala za 8 %, v družbi Žito d.d. pa za 4 %. Finančni dolg Skupine Žito in družbe Žito se je znižal za 26 %.

»Zaposleni in uprava družbe Žito d.d., navkljub oteženim objektivnim okoliščinam, ki vladajo na trgu, trdno verjamemo v dobro poslovanje Skupine Žito, zato smo že lani povečali svoj delež v kapitalu Žita d.d. in ker verjamemo, da bo družba tudi v prihodnje uspešna, izražamo namero, da bomo tudi v bodoče kupovali delnice Žita d.d.,« je ob objavi polletnih rezultatov poudaril predsednik uprave Janez Bojc.

Polletno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. je objavljeno med POROČILI DRUŽBE.

Dodatne informacije:
Nina Turuk,
Odnosi z javnostmi, Skupina Žito
Telefon: 01 5876 120
E-naslov: pr@zito.si

Nazaj na seznam objav