22
112013

Dobiček Žita narasel tudi v tretjem kvartalu tega leta

Ljubljana, 22. november 2013 – Nadzorni svet družbe je na včerajšnji redni seji   obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Žito in družbe Žito d.d. za obdobje  januar–september 2013. Skupina Žito je v tem obdobju prodala za 79,9 mio EUR,  družba Žito d.d. pa za 74,6 mio EUR izdelkov in storitev. Dobiček iz poslovanja   Skupine Žito je znašal 1,4 mio EUR in je bil za 1,38 mio EUR višji kot v enakem   lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja družbe Žito d.d. je znašal 1,39 mio EUR,  kar je za 1,15 mio EUR več kot v enakem lanskem obdobju. Skupina Žito je do   konca septembra 2013 ustvarila 1,06 mio EUR čistega dobička, medtem, ko je v   primerljivem obdobju lani ustvarila izgubo v višini 566 tisoč EUR. Družba Žito d.d.   je ustvarila dobiček v višini 1,14 mio EUR, medtem, ko je v enakem obdobju lani   ustvarila izgubo v višini 315 tisoč EUR.

Prodaja Skupine je od lanske višja za 0,8 %. Prodaja matične družbe je od lanske višja za   2 %.   Poslovni odhodki so znašali 79,8 mio EUR, kar je 0,2 % manj kot lani. V deležu kosmatega   donosa od prodaje predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev 69,5 %, stroški dela   22,1 %, amortizacija 5,3 %, odpisi vrednosti in drugi poslovni odhodki pa 1,4 %. Stroški   blaga, materiala in storitev znašajo 56,4 mio EUR in so glede na lani višji za 0,2 %. Stroški   dela znašajo 17,9 mio EUR, kar je za 3,3 % manj kot lani.

Izid iz poslovanja se je v prvih devetih mesecih, glede na lansko leto, bistveno izboljšal   in znaša 1,4 mio EUR. V enakem obdobju lani je znašal 27 tisoč EUR. Poslovni izid pred   obdavčitvijo je dobiček v višini 1,3 mio EUR, kar je za skoraj 2 mio EUR boljše kot lani, ko so   v družbi beležili izgubo v višini 704 tisoč EUR.  Ob koncu tretjega kvartala v 2013 je bilo v Skupini Žito 1.141 zaposlenih.  Finančni dolg Skupine Žito se je znižal za 3,5 mio EUR oz. za 12,6 %.

»Z rezultati smo zadovoljni. Že dalj časa se namreč soočamo z negativnimi gospodarskimi   trendi, visokimi cenami ključnih surovin na nabavnih trgih, padanjem kupne moči ter   kreditnim krčem bank. Naštetemu navkljub smo presegli načrtovani čisti poslovni izid,   hkrati pa dosegamo ter celo presegamo vse zadane cilje v poslovnem načrtu. Na tej poti   so najpomembnejšo vlogo s svojo prodornostjo pri doseganje poslovnih dosežkov kljub   turbolentnemu okolju odigrali v prvi vrsti vsi naši zaposleni. Zaposleni in uprava Žita namreč   trdno verjamemo v dobro poslovanje Skupine Žito in pričakujemo, da nam bo okolje še   naprej omogočalo osredotočenje na naše osnovno poslanstvo in vizijo – postati vodilni   proizvajalec in upravljalec znamk žitnih izdelkov v regiji. Verjamemo, da bo družba tudi v   prihodnje uspešna, zato izražamo namero po nadaljnjem nakupu delnic Žita d.d.,« je ob   objavi rezultatov za obdobje januar-september 2013 poudaril predsednik uprave Janez Bojc.

Dodatne informacije:
Nina Turuk
Odnosi z javnostmi v Skupini Žito
M: nina.turuk@zito.si; pr@zito.si
T: 01 5876 120; 041 316 016

 

Nazaj na seznam objav