23
042014

Nadzorni svet sprejel revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za leto 2013 ter potrdil dnevni red letne skupščine delničarjev

Ljubljana, 23. april  2014 – Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so na včerajšnji seji sprejeli  revidirano letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. Prav tako so potrdili sklic in predlagani dnevni red 20. Skupščine delniške družbe Žito d.d.

 Predlagani dnevni red skupščine vključuje predstavitev letnega poročila družbe ŽITO, d.d. in SKUPINE ŽITO, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

 Nadzorni svet je tako podal soglasje k predlogu uprave o delitvi bilančnega dobička,

ki je na dan 31.12.2013 znašal 25.982.799,34  EUR. Predlog predvideva, da se del bilančnega dobička v znesku 1.088.724,20  EUR, kar predstavlja 44 odstotkov čistega dobička poslovnega leta 2013, razdeli delničarjem družbe Žito, d.d., ki bodo vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po izvedbi skupščine. Predlagana dividenda znaša 3,40 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo delničarjem na dan 24.10.2014  v nerevaloriziranem znesku. Preostali del bilančnega dobička v znesku 24.984.075,14  EUR se prenese v poslovno leto 2014 kot preneseni dobiček.

 

Revidirano letno poročilo Skupine Žito je dostopno na tej povezavi:

 Letno poročilo 2013 final

 

***********************************************************************

 

Dodatne informacije:

Nina Rus Turuk,

Odnosi z javnostmi, Skupina Žito

Telefon: 01 5876 120

E-naslov: pr@zito.si

 

 

 

Nazaj na seznam novic