19
052014

Sklic 20. skupščine delniške družbe ŽITO, d.d.

Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 20. člena statuta družbe sklicuje

20. skupščino delniške družbe ŽITO, d.d., ki bo v petek, dne 20. 6. 2014, v Hotelu Mons Ljubljana, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 12.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

 

1.        Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov  skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Matej KAVČIČ.

V verifikacijsko komisijo se imenuje Zdravko SANČANIN kot predsednik ter Andreja KOPAČ in Uroš KRANJČEVIĆ kot člana.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka Marina RUŽIČ TRATNIK.

 

2.        Predstavitev letnega poročila družbe ŽITO, d.d. in SKUPINE ŽITO, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2013 znaša 25.982.799,34  EUR, se uporabi na naslednji način:

  • del bilančnega dobička v znesku 1.088.724,20  EUR, kar predstavlja 44 odstotkov čistega dobička poslovnega leta 2013, se razdeli delničarjem družbe Žito, d.d., ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po izvedbi skupščine. Dividenda znaša 3,40 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo delničarjem na dan 24.10.2014  v nerevaloriziranem znesku;
  • preostali del bilančnega dobička v znesku 24.894.075,14 EUR se prenese v poslovno leto 2014 kot preneseni dobiček.

2.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2013.

2.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2013.

 

3.        Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

 

4.        Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da dne 02. 7. 2014 poteče mandat člana/predsednika nadzornega sveta, g. Tomija RUMPFA.

Za člana nadzornega sveta se z 03. 7. 2014, za mandatno dobo štirih let izvoli Tomi RUMPF.

 

5.     Seznanitev z izvolitvijo predstavnika delavcev v  nadzorni svet družbe

Skupščina družbe se seznani, da je svet delavcev kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu družbe izvolil gospo Sonjo PERČIČ in gospo Greto DEČMAN.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelja sklepov pod točkami 1 in 2 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod točko 3 in 4 dnevnega reda pa je nadzorni svet.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si  in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Delničarji lahko predloge pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si in sicer na enak način, kot je v tem sklicu določen za pošiljanje zahteve za dodatno točko dnevnega reda z uporabo elektronskih sredstev. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje nasprotni oziroma volilni predlog po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje.

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami, letnim poročilom družbe ter poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Ljubljani, Šmartinska c. 154, vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na spletni strani www.zito.si in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet.

Informacije delničarjem iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1, vključno z izčrpnimi informacijam o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1, so delničarjem dostopne na spletni strani družbe www.zito.si.

Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 16.06.2014. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, torej do vključno 16.06.2014.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno. Pisno pooblastilo je lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si in sicer v skenirani obliki, ki vsebuje lastoročni podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preveritve avtentičnosti podpisa na pooblastilu.

Uprava družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja in prevzamejo glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

GRADIVO 20 Skupščine

Letno poročilo 2013

 

Predsednik nadzornega sveta                                                   Predsednik uprave

Tomi Rumpf                                                                                    Janez Bojc

 

Član uprave

Erik ŽUNIČ

Nazaj na seznam novic