15
102014

Nagradni natečaj “Slovenija peče”

NI-slovenija-pece-zito

Sodelujte v nagradnem natečaju “Slovenija peče” in se potegujte za privlačne nagrade.

Natečaj poteka od 16. oktobra do 3. decembra 2014.

Kako sodelujete:

V izboru bomo upoštevali vse recepte, ki bodo na navedeni elektronski naslov prispeli med 16. oktobrom in 3. decembrom 2014.

V receptu morate uporabiti eno od naslednjih Žitovih mok: pirina, posebna bela, ajdova, koruzna ali štajerska ostra moka. Zaželeno je, da je recept tradicionalen družinski in prehaja iz roda v rod, ni pa to pogoj za sodelovanje. Strokovna komisija bo izmed vseh prejetih receptov izbrala 10 najboljših, ki jih bo nagradila s paketom izdelkov in pripomočkov za peko, vsi zmagovalni recepti pa bodo objavljeni v posebni knjižici, prilogi revije Lisa, ki bo izšla 18. decembra 2014. Nakup ni pogoj za sodelovanje v natečaju

Za več informacij o nagradnem natečaju, nagradah in pogojih sodelovanja poglejte LETAK (.pdf) ali preberite pravila sodelovanja spodaj.
__________________________________________________________________
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Organizator nagradnega natečaja je Žito, d. d. (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradnem natečaju lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v natečaju predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
(2) Sodelovanje v nagradnem natečaju ni pogojeno z nakupom.
(3) V natečaju ne smejo sodelovati zaposleni sodelavci Žito, d. d. ali njihovi ožji družinski člani.
(4) Vsak posameznik lahko v času trajanja natečaja pošlje neomejeno število receptov, vendar je lahko izbran za le eno nagrado.

POTEK NAGRADNEGA NATEČAJA
3. člen
V natečaju podjetja Žito in revije Lisa udeleženci sodelujejo tako, da pošljejo recept za jed ali pecivo, pri pripravi katere so uporabili eno od naslednjih mok podjetja Žito: pirino moko, posebno belo moko, ajdovo moko, koruzno moko ali štajersko ostro moko. Recepte udeleženci pošljejo na elektronski naslov: slovenijapece@adriamedia.si. Med vsemi recepti, ki bodo na navedeni elektronski naslov prispeli med 16.10. in 3. 12. 2014, bo strokovna komisija (sestavljajo jo 1 predstavnik revije Lisa in 2 predstavnika podjetja Žito) izbrala 10 najboljših receptov, ki jih bo nagradila s paketom izdelkov in pripomočkov za peko. Vsi zmagovalni recepti pa bodo objavljeni v posebni knjižici, prilogi revije Lisa, ki bo izšla 18. decembra 2014.
S pošiljanjem recepta in morebitnih fotografij ali drugih materialov sodelujoči v natečaju potrjuje, da razpolaga z vsemi avtorskimi pravicami na poslanem materialu in na organizatorja ter so-organizatorja prenaša vse materialne avtorske pravice in posebej dovoljuje vsebinsko in časovne neomejene predelave po preudarku organizatorja ali so-organizatorja in številčno ter časovno neomejene objave poslanih receptov, slik in drugih materialov. Prenos avtorskih pravic je brezplačen.

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA
4. člen
(1) Nagradni natečaj poteka od 16. 10. 2014 do 3. 12. 2014. Datum začetka in zaključka natečaja je objavljen na spletni strani www.zito.si in www.lisa.si, kjer nagradna igra tudi poteka, ter na letakih na prodajnih mestih v trgovinah Spar, Mercator in Tuš
(2) Šteje se, da s sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.zito.si in www.lisa.si in se z njimi strinja.
(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradnem natečaju zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju
• udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi v besedilu razpisa nagradnega natečaja na spletni strani www.zito.si in www.lisa.si ali jih ni izpolnil pravočasno;
• v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne in na kakšen način.

NAGRADE
5. člen
(1) Posamezni udeleženec nagradnega natečaja lahko prejme le eno izmed nagrad.
(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre v reviji Lisa in na spletni strani www.lisa.si, kjer nagradna igra tudi poteka.
(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.
(4) So-organizator nagradne igre ”Slovenija peče” je:
AM Ljubljana, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

IZBOR NAGRAJENCEV
6. člen
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izborom nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja ali predstavniki so-organizatorja.
(2) Izbor prejemnikov nagrad bo potekal na dan, določen v opisu nagradne igre na spletni strani www.zito.si in www.lisa.si, najkasneje pa v 10 dneh po zaključku nagradnega natečaja na sedežu organizatorja : Šmartinska 154, 1526 Ljubljana.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen
(1) Organizator nagradne igre nagrajenca po elektronski pošti obvesti o prejemu nagrade in sicer na elektronski naslov, s katerega je udeleženec sodeloval v natečaju. Ob tem organizator zaprosi za davčno številko in izpostavo davčnega urada nagrajenca in sicer za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
(2) S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec soglaša, da ga v primeru izbora organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.zito.si in www.lisa.si
(3) Rezultati nagradnega natečaja so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
8. člen
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.
(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.
(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pozivu organizatorja po elektronski pošti predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad.
Če nagrajenec v sedmih dneh po obvestilu in pozivu ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(4) Organizator preko elektronske pošte i nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Šmartinski 154 v Ljubljani (naslov). Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti z navadno poštno pošiljko poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.
(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.
Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami, lahko pa natisnejo in podpišejo že pripravljeno soglasje, ki se nahaja na spletni povezavi: http://www.adriamedia.si/revije/pogoji/Soglasje zakonitega zastopnika.pdf

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(1) Organizator Žito, d. d. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi v nagradnem natečaju , ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetem pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev njihovih osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi. V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev.
(2) Udeleženec s sodelovanjem v nagradnem natečaju soglaša, da organizator in so-organizator zbira, hrani in obdeluje zbrane osebne podatke (vključno s posredovanjem podatkov med organizatorjem in so-organizatorjem) za namene podelitve nagrad, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije ter za raziskave trga. Prav tako soglaša, da mu organizator ali so-organizator po pošti ali elektronski pošti pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah. Udeleženec v nagradni igri lahko od organizatorja ali so-organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori po elektronski pošti na naslov: za organizatorja: odjava@zito.si ali pisno na naslov organizatorja ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana; za so-organizatorja pa na naslov: odjava@adriamedia.si. Najkasneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator ali so-organizator, odvisno od tega, komu sodelujoči pošlje sporočilo, preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca za namen neposrednega trženja, o čemer ga bo v nadaljnjih 5 dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator in so-organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(2) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani www.zito.si in www.lisa.si
(3) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradnim natečajem naslovite na elektronski naslov info@zito.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 080 030 02.

Nazaj na seznam novic