19
112014

ŽITO NADALJUJE Z USPEŠNIM POSLOVANJEM

Ljubljana, 19. november 2014 – Nadzorni svet družbe je na današnji seji obravnaval poročilo o poslovanju Skupine Žito in družbe Žito, d.d. za obdobje januar–september 2014. Skupina Žito je v tem obdobju prodala za 81,7 mio EUR, družba Žito, d.d. pa za 75,8 mio EUR izdelkov in storitev. Dobiček iz poslovanja Skupine Žito je znašal 2,7 mio EUR in je bil za 1,3 mio EUR višji kot v enakem lanskem obdobju, družbe Žito, d.d. pa 1,9 mio EUR, kar je za 0,5 mio EUR več kot v enakem lanskem obdobju. Skupina Žito je do konca septembra 2014 ustvarila 2,1 mio EUR čistega dobička, medtem ko je v primerljivem obdobju lanskega leta le-ta znašal 1,1 mio EUR. Družba Žito, d.d. je ustvarila dobiček v višini 1,5 mio EUR, medtem, ko je v enakem obdobju predhodnega leta ustvarila 1,1 mio EUR dobička. V Žitu kot družbeno odgovornem podjetju med pomembnejše dosežke v tem obdobju štejejo tudi uspešno zaključena pogajanja o podaljšanju kolektivne pogodbe Skupine Žito za obdobje petih  let.

Prodaja Skupine Žito je od lanske višja za 2,3 %. Narasla je v stebrih Kruh in Konditorstvo, medtem ko je v stebrih Sodobna kuhinja in Mlinarstvo nekoliko upadla.

Skupina Žito je na domačem trgu ustvarila 65,6 mio EUR, na tujih pa 16,1 mio EUR prihodkov od prodaje. Na tujih trgih, kjer je delež prihodkov od skupne prodaje že skoraj 20%, v prvih devetih mesecih letošnjega leta beležijo kar 18,4% rast glede na enako obdobje lani. Rast prodaje v izvozu je posledica povečane prodaje polpečenih izdelkov na trge EU. Na letošnjo prodajo vpliva tudi povečan odjem bonbonov in žvečilne gume.

Poslovni odhodki v prvih treh kvartalih letošnjega leta so znašali 81,0 mio EUR, kar je 1,5 % več kot lani.

 

Izid iz poslovanja se je v prvih devetih mesecih, glede na lansko leto, bistveno izboljšal in znaša 2,7 mio EUR. V enakem obdobju lani je znašal 1,4 mio EUR. Poslovni izid pred obdavčitvijo je dobiček v višini 2,5 mio EUR, kar je skoraj enkrat več kot lani, ko so zabeležili rezultat v višini 1,3 mio EUR.

 

V Skupni Žito, ki ob koncu tretjega kvartala zaposluje 1126 ljudi, so v novembru  skupaj s socialnimi partnerji ( Konferenca sindikatov KŽI Skupine Žito) uspešno zaključili dolgotrajnejša pogajanja in podpisali Aneks h Kolektivni pogodbi Skupine ŽITO za obdobje nadaljnjih 5 let.

»Glede na okoliščine, v katerih poslujemo, smo z  rezultati zadovoljni. V prvih devetih mesecih smo presegli lanskoletno devetmesečno EBITDA maržo, dobiček in prihodke. Še posebej nas veseli rast prihodkov na tujih trgih, kjer smo celo uspeli preseči naše zelo ambiciozne načrte z začetka leta. Še naprej bomo usmerjeni na krepitev izvoza in agresivnejše upravljanje in trženje naših prepoznavnih blagovnih znamk. S sledenjem procesu izboljšav smo usmerjeni h kupcu ter njegovim pričakovanjem po zdravi, kakovostni in varni hrani. Konkurenci se prilagajamo z investicijami in naložbami, s čimer nadaljujemo zastavljene cilje avtomatizacije, po drugi strani pa koncentracije pekarstva in mlinarstva. Vse to pa ne bi bilo mogoče, če ne bi bili najboljši v naših temeljih – to so naši izdelki, ki so vrhunske kakovosti, kar potrjujejo tudi številne prejete nagrad. Ob tem so za velik  del naših uspehov vsekakor zaslužni naši sodelavci, s katerimi uspešno vzpostavljamo socialni dialog in tako v praksi dokazujemo, da smo družbeno odgovorno podjetje« je poslovanje v obdobju januar-september komentiral Janez Bojc, predsednik uprave Skupine Žito.  

Celotno medletno poročilo o poslovanju 1-9 2014 najdete na tej povezavi:Medletno poročilo Skupine Žito in družbe Žito d.d. za obdobje 1-9 2014

Dodatne informacije:

Nina Rus Turuk,

Odnosi z javnostmi, Skupina Žito

Telefon: 01 5876 120    

E-naslov: pr@zito.si     

Nazaj na seznam novic