14
052015

Nadzorni svet potrdil dnevni red letne skupščine delničarjev družbe Žito d.d.

Člani nadzornega sveta družbe Žito, d.d. so na današnji seji potrdili sklic in predlagani dnevni red 21. Skupščine delniške družbe Žito d.d.

Predlagani dnevni red skupščine vključuje predstavitev letnega poročila družbe Žito, d.d. in Skupine Žito, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2014, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015, spremembo statuta družbe, uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 25.861.078,62 EUR, ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2015 kot nerazporejeni dobiček.

Ob današnjem prejemu odstopne izjave ge. Maje Makovec Brenčič z mesta članice nadzornega sveta in namestnice predsednika nadzornega sveta je nadzorni svet na mesto namestnika predsednika nadzornega sveta izvolil g. Rajka Stankovića.

Nazaj na seznam objav