19
062015

Skupščina delničarjev Skupine Žito: Pozitivno poslovanje se kljub procesu prodaje nadaljuje tudi z rastjo izvoza in dobičkom v prvem kvartalu letošnjega leta

Ljubljana, 19. junij 2015 – Delničarji družbe Žito, d.d. so na današnji 21. redni skupščini potrdili Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito, d.d. za leto 2014. Upravi in NS je bila podeljena razrešnica, imenovali so revizijsko hišo za letošnje poslovno leto. Sprejeli so sklep, da bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2015 kot nerazporejeni dobiček.

Na skupščini je uprava Žita seznanila delničarje s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Žito in družbe Žito, d.d., poročilom revizorja ter poročilom nadzornega sveta družbe Žito, d.d. za leto 2014.

Skupina Žito je v letu 2014 ustvarila 113,7 mio evrov čistih prihodkov od prodaje, 3,7 mio evrov dobička iz poslovanja in 3,0 mio evrov čistega dobička. Čisti prihodki iz prodaje so bili v primerjavi z letom 2013 višji za 2,6 %, dobiček iz poslovanja se je povišal za 18,0 %, čisti dobiček pa za 37,3 %. Ključni kazalniki poslovanja so se v primerjavi z letom 2013 izboljšali, med njimi donosnost prihodkov, kapitala in sredstev, EBIT in EBITDA ter dodana vrednost na zaposlenega.

Upravi in nadzornemu svetu je bila na skupščini podeljena razrešnica za poslovno leto 2014. Skupščina je za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 imenovala revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o..

Skupščina se je seznanila z bilančnim dobičkom , ki je na dan 31. 12. 2014 znašal 25.861.078,62 EUR, in sprejela sklep, da bilančni dobiček ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2015 kot nerazporejeni dobiček.

Ob tej točki je bil podan nasprotni predlog, ki ga skupščina ni potrdila. Predlagatelj nasprotnega predloga je napovedal izpodbojno tožbo.

Uprava je na današnji skupščini delničarjev predstavila tudi poslovanje Skupine Žito v prvem kvartalu letošnjega poslovnega leta. Skupina Žito je v tem obdobju prodala za 28,0 milijona EUR oziroma od primerljive lanske za 3,0 % več. Rezultat iz poslovanja Skupine Žito je dobiček v višini 578 tisoč EUR, kar je za 8,1 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Čisti dobiček Skupine Žito je znašal 489 tisoč EUR, kar je 50% več kot v enakem obdobju lani.  V enakem obdobju predhodnega leta je bilo ustvarjenega 326 tisoč EUR dobička.

 Celotna predstavitev s skupščine na tej povezavi: Skupščina junij 2015 prezentacija

Skupščinski sklepi na tej povezavi: ZITO SKUPSCINA – sklepi final

 

 

Dodatne informacije:

Nina Rus Turuk, Skupina Žito

Telefon: 01/ 5876 120

e-naslov: pr@zito.si

 

 

Nazaj na seznam novic