16
102015

Sklic 22. skupščine delniške družbe ŽITO, d.d.,

ŽITO, d.d.

Uprava

Šmartinska 154

1529 Ljubljana

 

Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD-1 in 2. odstavka 20. člena statuta družbe sklicuje

 

  1. skupščino delniške družbe ŽITO, d.d.,

 

ki bo v sredo, dne 18.11.2015,

v Grand hotelu Union Business, Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana

s pričetkom ob 11.00 uri, z naslednjim

 

dnevnim redom:

 

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

 

Predlog sklepa:

 

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Matej KAVČIČ.

Za preštevalca glasov se imenuje IXTLAN FORUM, d.o.o..

Za zapisnikarja se imenuje notar Miro Košak, ki prisostvuje skupščini.

 

  1. Sprememba statuta družbe

 

Predlogi sklepov:

 

2.1. Statut družbe se spremeni tako, da se za 4. odstavkom 24. člena Statuta Družbe doda nov 5. odstavek, ki se glasi:

»Prepoved konkurence iz 1. odstavka 41. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ne velja za člana organa vodenja ali nadzora, prokurista ali delavca (zaposlenega) obvladujoče družbe delniške družbe ŽITO d.d. ali družbe, ki se šteje za odvisno družbo te obvladujoče družbe ali družbe, ki s to obvladujočo družbo tvori koncern. Za obvladujočo družbo iz prejšnjega stavka se šteje družba, ki je imetnica več kot 50% deleža v osnovnem kapitalu ali ji pripada več kot 50% glasovalnih pravic v delniški družbi ŽITO d.d..«

 

2.2.    Statut družbe se spremeni tako, da se za 3. odstavkom 27. člena Statuta Družbe doda nov 4. odstavek, ki se glasi:

 

»Predsednik nadzornega sveta lahko po lastni presoji na sejo nadzornega sveta povabi tudi člane uprave, izvedence ali poročevalce, če je to potrebno za obravnavanje posameznih točk, ki so predmet obravnave na seji nadzornega sveta.«

 

2.3.    Statut družbe se spremeni tako, da se za 1. odstavkom 34. člena Statuta Družbe doda nov 2. odstavek, ki se glasi:

 

»Predsednik uprave lahko na sejo uprave povabi tudi člane nadzornega sveta ali druge osebe, če je njihova navzočnost potrebna za obravnavanje posameznih točk, ki so predmet obravnave na seji uprave.«

 

Dosedanji 2. odstavek 34. člena Statuta Družbe postane 3. odstavek 34. člena Statuta Družbe.

 

  1. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta družbe

 

Predlog sklepa:

 

3.1.    Skupščina delničarjev se seznani z odstopi:

  • Ge. Maje Makovec Brenčič s funkcije namestnice predsednice in članice nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 14.5.2015;
  • G. Milana Kneževiča s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem skupščine;
  • G. Rajka Stankovića s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem skupščine;
  • G. Adrijana Rožiča s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem skupščine.

 

  1. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe

 

Predlog sklepa:

4.1.     Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Miroslava Klepača, stanujočega Bistrac 6, Samobor, Hrvaška, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 let.

 

4.2.    Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Petra Vlaića, stanujočega Ružičnjak 21, Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 let.

 

4.3.    Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ivana Galovića, stanujočega Slavka Lowyja 7, Koprivnica, Hrvaška, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 let.

 

4.4.    Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Rajka Stankovića, stanujočega Količevo 69, Domžale, Slovenija, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 let.

 

  1. Razveljavitev sklepa k tretji točki dnevnega reda 21. skupščine Družbe o imenovanju pooblaščenega revizorja in imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2015

 

Predlog sklepa:

5.1.    Razveljavi se sklep skupščine k tretji točki dnevnega reda 21. skupščine Družbe z dne 19.6.2015 o imenovanju pooblaščenega revizorja Družbe, ki se glasi: »Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.«

 

5.2.    Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Predlagatelji sklepov:

Na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1 in 3. odstavka 20. člena Statuta družbe, je predlagatelj sklepov pod vsemi točkami dnevnega reda delničar družbe Podravka prehrambena industrija, d.d., A. Starčevića 32, 48000 Koprivnica (Grad Koprivnica), Hrvaška.

 

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si  in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa.

 

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Delničarji lahko predloge pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si in sicer na enak način, kot je v tem sklicu določen za pošiljanje zahteve za dodatno točko dnevnega reda z uporabo elektronskih sredstev. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje nasprotni oziroma volilni predlog po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje.

 

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

 

Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Ljubljani, Šmartinska c. 154, vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na spletni strani www.zito.si in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet.

 

Informacije delničarjem iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1, vključno z izčrpnimi informacijam o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1, so delničarjem dostopne na spletni strani družbe www.zito.si.

 

Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 14.11.2015. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, torej do vključno 14.11.2015.

 

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno. Pisno pooblastilo je lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si in sicer v skenirani obliki, ki vsebuje lastoročni podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preveritve avtentičnosti podpisa na pooblastilu.

Uprava družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja in prevzamejo glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

 

V Ljubljani, dne 15.10.2015

 Predsednik uprave

Janez BOJC

 

Član uprave

Erik ŽUNIČ

 

PRILOGE:

Sklic skupščine v pdf obliki najdete na tej povezavi: SKLIC 22 skupščine Žito d.d. pdf p

Gradivo 22. Skupščine na tej povezavi: Gradivo 22 skupščine ŽITO d d

Nazaj na seznam objav