18
122015

Objava sklica skupščine delničarjev

Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD-1 in 2. odstavka 20. člena statuta družbe sklicuje 23.  skupščino delniške družbe ŽITO, d.d., ki bo v torek, dne 19.01.2016, na sedežu družbe ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 15.00 uri.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Ljubljani, Šmartinska c. 154, vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na spletni strani www.zito.si in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet.

Gradivo 23. skupščine

Zahteva za sklic 23. Skupščine družbe ŽITO prehrambena industrija d d Ljubljana

Poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev

Žito d.d.
Uprava
Nazaj na seznam objav